Laboratoř

Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem polymerních kancerostatik na bázi HPMA kopolymerů, a to ve spolupráci s oddělením biomedicínských polymerů na ústavu Makromolekulární chemie Akademie věd České republiky, v.v.i.

Kromě testování farmakologické a biologické aktivity polymerních kancerostatik na myších nádorových modelech se blíže věnujeme také možnostem překonání přirozené a mnohočetné lékové rezistence nádorových buněk pomocí selektivní akumulace inhibitorů ABC transportérů.

Studujeme interakce imunitní systém – nádor, mechanismy protinádorové imunity a možnosti ovlivnění protinádorové imunitní reakce, a to zejména imunokomplexy IL-2 a různými anti-IL-2 mAb které jsou extrémně silnými stimulans T a NK buňkami mediované imunity.

Dalším okruhem našeho výzkumu jsou možnosti imunoterapie a imunomodulace s použitím cytokinů, a to zejména IL-2 a IL-15.

 


Hlavní témata a výzkumné zaměření laboratoře:

  • Studium biologických vlastností a charakteristik HPMA kopolymerních konjugátů s ohledem na jejich molekulovou hmotnost, strukturu a navázanou biologicky aktivní látku (cytostatikum, inhibitor ABC transportérů, protein)
  • Testování protinádorové aktivity HPMA kopolymerních konjugátů nesoucí cytostatikum (doxorubicin, docetaxel a další) na vybraných buněčných nádorových liniích jak lidského, tak i myšího původu in vitro a v myších nádorových modelech in vivo
  • Studium biologických aktivit imunokomplexů IL-2 s různými anti-IL-2 mAb, a to zejména s ohledem na ovlivnění různých buněčných populací imunitního systému a modulaci imunitní odpovědi